Model No. : 795.78758800, Model No. : PDB1600AWE, Model No. : KDL-32V5500, 2016 , Sizes vary, roughly 3' x 4' x 6'

Model No. : 795.78758800, Model No. : PDB1600AWE, Model No. : KDL-32V5500, 2016, Sizes vary, roughly 3' x 4' x 6'

DSC08629.jpg
DSC08613.jpg
DSC08611.jpg
DSC08589.jpg
DSC08607 copy.JPG
DSC08609 copy.JPG
  Model No. : 1108 , 2016, 4" x 8" x 12"

Model No. : 1108, 2016, 4" x 8" x 12"

  Model No. : WRT54G , 2016, 8" x 9" x 11"

Model No. : WRT54G, 2016, 8" x 9" x 11"

DSC07935 copy.jpg
  Model No. : 7-4305C,  2016, 5" x 6" x 10" 

Model No. : 7-4305C, 2016, 5" x 6" x 10"